Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je ASU Group s.r.o., so sídlom Cintorínska 223/5, Nitra, 949 01, Slovensko, IČO: 46763422, DIČ: 2023564345, IČ DPH: SK2023564345 (§7a). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Z. z.).

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou našich produktov súhlasíte s tým, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiále môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru na túto tematiku.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024

 

1.2 Všeobecne

ASU Group s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov.

ASU Group s.r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

 

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: info@strategickevzdelavanie.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ASU Group s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

 

3. Forma platby

Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

Ceny produktov sú uvádzané vrátane DPH.

Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára v hotovosti, alebo v prípade platby kartou Vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

3.1 Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb pomocou platobnej brány Gopay:

  1. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  2. Okamžitým prevodom
  3. Bankovým prevodom

Ďalšie možnosti platby:

  1. Pomocou služby Paypal

3.2 Nákup kurzu formou mesačných splátok:

Platobné metódy pri nákupe na splátky sú napojené na platobnú bránu spoločnosti PayPal Inc., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a prevodom medzi účtami PayPal. Údaje platobných kariet zadáva kupujúci pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti PayPal a my, ako obchodník, k nim nemáme prístup.

Prvá mesačná splátka bude zrealizovaná platobnou kartou alebo prevodom z Vášho PayPal účtu okamžite po potvrdení objednávky a uhradená prostredníctvom zabezpečených platobných metód spoločnosti PayPal.

Druhá splátka bude automaticky strhnutá z Vášho PayPal účtu alebo z účtu Vašej zadanej platobnej karty na 30. deň od uhradenia prvej splátky.

Pri niektorých službách ponúkame možnosť platiť formou troch mesačných splátok, pričom tretia splátka bude automaticky strhnutá z Vášho PayPal účtu alebo z účtu Vašej zadanej platobnej karty na 60. deň od uhradenia prvej splátky.

Hodnota každej splátky je fixne stanovená a jej výška sa nebude meniť.

Žiadne navýšenie ceny o úroky alebo poplatky neplatíte, uhradíte iba čistú hodnotu služby.

Ak chcete do Systému Strategického Premýšľania alebo do Online kurzu TiME – Time Management Efektívne investovať formou mesačných splátkok a niečo Vám nie je jasné, môžete s nami komunikovať prostredníctvom emailu na info@strategickevzdelavanie.sk alebo telefonicky na +421 949 545 308

 

4. Storno podmienky

4.1 100% záruka vrátenia peňazí na vzdelávací balík Systém Strategického Premýšľania

Táto záruka sa vzťahuje na službu:

  • Systém Strategického Premýšľania

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobíte do 40 dní od zakúpenia služieb, tak Vám vrátime 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii našich kurzov. Na takéto žiadosti nebudeme prihliadať.

Po schválení Vašej žiadosti o vrátenie peňazí Vám peniaze odošleme bankovým prevodom na Vami uvedený účet do 14 dní odo dňa, keď ste o využitie tejto možnosti požiadali a dodali všetky požadované údaje.

4.2 100% záruka vrátenia peňazí na Online kurz TiME – Time Management Efektívne

Táto záruka sa vzťahuje na službu:

  • Online kurz TiME – Time Management Efektívne

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, môžete tak urobiť elektronickou formou prostredníctvom tohto formulára. Ak tak urobíte do 31 dní od zakúpenia služieb, tak Vám vrátime 100% zaplatenej sumy.

Žiadosť o vrátenie peňazí musí byť urobená jedine prostredníctvom uvedeného formulára.
Žiadosť nesmie byť vykonaná e-mailom, na Facebooku, ani prostredníctvom komentára na našich stránkach, či v členskej sekcii našich kurzov. Na takéto žiadosti nebudeme prihliadať.

Po schválení Vašej žiadosti o vrátenie peňazí Vám peniaze odošleme bankovým prevodom na Vami uvedený účet do 14 dní odo dňa, keď ste o využitie tejto možnosti požiadali a dodali všetky požadované údaje.

4.6 Záruka vrátenia peňazí, prístupy, podpora a poradenstvo

V prípade, ak si vyžiadate vrátenie peňazí za naše služby, bude Vám zrušený prístup k danej službe.
Rovnako stratíte možnosť využívať našu klientsku podporu, poradenstvo a coaching, ktoré sú súčasťou niektorých služieb.

4.7 Záruka vrátenia peňazí pri kúpe formou mesačných splátok

Pri kúpe našich služieb formou mesačných splátok Vám platí:

  • 40-dňová garancia vrátenia 100% zaplatenej sumy pre vzdelávací balík Systém Strategického Premýšľania
  • a 31-dňová garancia vrátenia 100% zaplatenej sumy pre Online kurz TiME – Time Management Efektívne

Podmienkou pre uplatnenie garancie na 31. až 40. deň do kúpy je včasné a riadne zaplatenie druhej mesačnej splátky. Druhá mesačná splátka je splatná na 30. deň od zaplatenia prvej splátky.

Je Vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste v 30. deň – deň splatnosti druhej splátky mali dostatočný zostatok na PayPal účte alebo účte spojenom so zadanou platobnou kartou a transakcia mohla byť prostredníctvom spoločnosti PayPal úspešne zrealizovaná.

Rovnako je Vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby v prípade platby platobnou kartou bola platnosť zadanej platobnej karty dostatočná pre včasnú úhradu druhej, resp. aj tretej, štvrtej aj piatej mesačnej splátky.

V prípade, ak by ste zistili, že z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zabezpečiť včasnú úhradu druhej mesačnej splátky prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal, kontaktujte nás emailom na info@strategickevzdelavanie.sk a poskytneme Vám údaje pre realizáciu SEPA bankového prevodu na náš bankový účet.

Za zaplatenie druhej mesačnej splátky sa považuje úspešná a potvrdená platba prostredníctvom platobných metód spoločnosti PayPal alebo pripísanie sumy v prospech nášho bankového účtu najneskôr v deň splatnosti – 30. deň od zaplatenia prvej mesačnej splátky.

V prípade nezaplatenia druhej mesačnej splátky alebo omeškania pri jej zaplatení, strácate nárok na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. Zároveň Vám pozastavíme možnosť využívať naše služby.

 

5. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

6. Ochrana osobných údajov

Ochranu Vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe Zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme Vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o Vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok, zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú Vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet.

Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu.

Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme Vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo Vašom prehliadači. Ak Vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese info@strategickevzdelavanie.sk.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24. 2. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

8. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

8.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@strategickevzdelavanie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.